Statut Klubu Sportowego "ZATOKA" PUCK

stan prawny rok 2003


I. Nazwa, charakter prawny, teren działalności, siedziba
§1 Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Sportowy „ Zatoka" Puck, zwany dalej Klubem Sportowym.

§2 Klub Sportowy „Zatoka" jest organizacją społeczną, zajmującą się propagowaniem i organizowaniem kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego, w celu realizacji powyższych założeń może prowadzić działalność gospodarczą i handlową.

§3 Klub Sportowy „Zatoka" jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

§4 Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska, a w szczególności powiat pucki.

§5 Siedzibą Klubu Sportowego jest miasto Puck.

§6 Barwami Klubu są kolory: niebieski, biały, czerwony w układzie poziomym.

§7 (...)II. Cel i środki działania Klubu
§8 Celem działania Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej, sportu kwalifikowanego i rekreacji oraz zajęć organizacji z tych dziedzin wśród członków Klubu, mieszkańców powiatu puckiego oraz Rzeczpospolitej.

§9 Dla osiągnięcia celu zawartego w § 8 Klub:

1.    Organizuje sekcje sportowe  w  różnych   dyscyplinach   sportu,   zespoły   ćwiczeńrekreacyjnych, drużyny, grupy.

2.    Organizuje zajęcia szkoleniowe w postaci treningów, kursów, grup ćwiczących.

3.    Organizuje zawody i imprezy sportowe, a także bierze udział w imprezach sportowychróżnych szczebli.

4.    Propaguje wśród dzieci, młodzieży i dorosłych kulturę fizyczną i sport kwalifikowany,rekreację, turystykę i aktywny wypoczynek.

5.    Zapewnia w swej bazie sportowej odpowiednie warunki do uprawiania kultury fizycznej,zajęć treningowych i szkoleniowych w postaci środków finansowych, kadry trenerskiej,opieki lekarskiej, osobistego sprzętu sportowego.

6.    Wydaje materiały szkoleniowe, biuletyny informacyjne i reklamowe.

§10Klub realizuje cele określone w niniejszym Statucie zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej oraz obowiązującym porządkiem prawnym.


III. Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
§ 11 Członkowie dzielą się na;

1.    członków zwyczajnych

2.    członków honorowych

3.    członków wspierających (sponsorów)


§12

1.    Członkiem zwyczajnym Klubu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolnośćdo czynności prawnych.

2.    Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby małoletnie na zasadach ustalonychw art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawa o stowarzyszeniach.


§13 Do obowiązków członków zwyczajnych należy;

1.    Czynny udział w pracach Klubu stosownie do postanowień Statutu,  regulaminówsportowych oraz uchwał i decyzji władz Klubu.

2.    Regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu.

3.    Szanowanie i chronienie własności Klubu, jako wspólnego dobra wszystkich jegoczłonków.

§14 Członek Klubu ma prawo do:

1.    Uczestniczenia w zebraniach sekcji sportowych i całego Klubu oraz ma prawo byćwybieranym, a także wybierać władze Klubu (członkowie zwyczajni stowarzyszeniakorzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego zgodnie z art. 3 ustawy Prawo o    stowarzyszeniach).

2.    Poddawania ocenie działalności Klubu i jego władz, a także wysuwanie postulatówi wniosków wobec władz Klubu.

3.    Korzystania z wszystkich urządzeń sportowych i sprzętu będących własnością Klubu, nawarunkach określonych regulaminem.

4.    Reprezentowania barw Klubu w zawodach mistrzowskich i towarzyskich oraz noszeniaodznaki i stroju sportowego o barwach Klubu.

§15 Tytuł honorowego członka Klubu Sportowego nadawany jest przez Walne Zebranie osobom mającym duże zasługi w pracy dla dobra Klubu.

§16 Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna i prawna oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o ile wspiera finansowo lub rzeczowo działalność Klubu. Członków wspierających powołuje Zarząd Klubu.

§17 Członkowie honorowi i wspierający mają prawo do: udziału w Walnych Zebraniach z głosem doradczym/ udziału w imprezach organizowanych przez Klub; korzystania z urządzeńi i sprzętu będących własnością Klubu, na warunkach określonych regulaminem. Obowiązkiem członków honorowych i wspierających jest szanowanie i chronienie własności •« Klubu oraz dbanie o dobre imię Klubu.


§ 18

1. Przynależność do Klubu ustaje na skutek;

1) rezygnacji,

2) skreślenia z listy członków na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu, z powodu nieprzestrzegania Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Klubu lub niepłacenia przez okres 12 miesięcy składek członkowskich mimo pisemnego upomnienia (osobie skreślonej z listy członków przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania),

3) wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu, które może nastąpić w przypadku działania na szkodę Klubu, nieprzestrzegania postanowień niniejszego Statutu,   regulaminów,   uchwał   i   decyzji   władz   Klubu   (osobie   wykluczonej z członkostwa przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania). 2. Wygasa na skutek:    1) śmierci,2) rozwiązania się stowarzyszenia,3) utraty osobowości prawnej.

§ 19 Członkowie Klubu za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz aktywny udział w działalności Klubu mogą być wyróżniani lub nagradzani:

1.    pochwałą ustną lub pisemną,

2.    dyplomem uznania,

3.    nagrodą rzeczową lub pieniężną.


§20 Za nieprzestrzeganie  Statutu, regulaminów,  uchwał i decyzji  władz  Klubu mogą być nakładane na członków następujące kary:

1.    upomnienie ustne lub pisemne,

2.    nagana pisemna,

3.    czasowe pozbawienie praw członkowskich na okres od 3 do 6 miesięcy,

4.    skreślenie z listy członków lub wykluczenie. Postępowanie dyscyplinarne przeciwko członkowi Klubu wszczyna Zarząd sekcji i Klubu, a przeciwko członkowi Zarządu Klubu - Walne Zebranie.IV. Władze Klubu
§21

1.    Władzami Klubu są:

1)    Walne Zebranie Członków

2)    Zarząd Klubu

3)    Komisja Rewizyjna

2.    Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna powoływane są na Walnym Zebraniu Członków Klubu na czteroletnią kadencję w drodze wyborów, które odbywają się w głosowaniutajnym.


§22

1. Walne Zebranie Wyborcze zbiera się raz na cztery lata i jest prawomocne przy obecności:

1)   w   pierwszym   terminie   przynajmniej    2/3 członków   Klubu    uprawnionych do udziału w zebraniu,

2)    w drugim terminie podanym w zawiadomieniu bez względu na ilość uprawnionych do udziału w zebraniu.

2.    Walne Zebranie Sprawozdawcze odbywa się w połowie kadencji, tj.  co dwa lata.Obowiązują takie zasady, jak na Walnym Zebraniu Wyborczym.Walne Zebranie zwoływane jest z inicjatywy Zarządu Klubu lub na każde żądanie Komisji|Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej     1/3  członków Klubu. Zarząd Klubuobowiązany   jest   na   żądanie   Komisji   Rewizyjnej   lub   członków   Klubu   zwołaćNadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 30 dni. O terminie i miejscu Walnego Zebrania zawiadamia Zarząd Klubu na 10 dni przed terminem.


§23 Walne Zebranie Klubu Sportowego:

1. dokonuje wyboru Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,

2.  uchwala kierunki, program działania oraz budżet Klubu,

3.  rozpatruje i ocenia działalność programową Klubu i jego władz oraz udziela lub nieudziela absolutorium ustępującemu Zarządowi,

4. ustala zmiany w Statucie Klubu,

5. decyduje o likwidacji Klubu

6. nadaje tytuł honorowego członka Klubu,

7. podejmuje decyzje we wszystkich innych sprawach, które wniesione zostały przez władze Klubu lub jego członków.

§24

1.    Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.

2.    Uchwały o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członkówwiększością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2    członków Klubu w pierwszym.terminie, w drugim terminie zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnychczłonków.

§25 Zarząd Klubu składa się z 7 do 15 członków wybieranych na okres 4 lat, zgodnie z uchwałąWalnego Zebrania określającą liczbę członków Zarządu na daną kadencję. Zarząd wybiera zeswego grona prezesa, jego zastępców i skarbnika. Zarząd   Klubu   zbiera   się   przynajmniej   raz   na   dwa   miesiące   i   działa   n*a   zasadziewewnętrznego, przez siebie opracowanego i zatwierdzonego regulaminu oraz rocznegoprogramu zebrań Zarządu Klubu.Dla ważności uchwał konieczna jest obecność 2/3 członków Zarządu Klubu.Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, a w razie równościgłosów rozstrzyga głos Prezesa.

§26 Zarząd Klubu Sportowego:

1.    kieruje działalnością Klubu i reprezentuje go na zewnątrz,

2.    ustala okresowe plany działalności w oparciu o uchwały Walnego Zebrania,

3.    ustala wysokości składek członkowskich i wpisowego,

4.    składa sprawozdania z działalności Zarządu przed Walnym Zebraniem,

5.    zarządza majątkiem i funduszami Klubu,

6.    uchwala regulaminy i przepisy dotyczące wewnętrznej działalności Klubu,

7.    podejmuje decyzje w sprawie nabywania nieruchomości i ruchomości,

8.    podejmuje decyzje w sprawie zbywania ruchomości i nieruchomości, a w wypadkumienia Skarbu Państwa za zgodą organu rejestracyjnego,

9.    podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia Klubu do innych stowarzyszeń kulturyfizycznej,

10.    powołuje komisje problemowe i zespoły doradcze,

11.    rozpatruje i rozstrzyga spory między członkami Klubu,

12.    podejmuje decyzje o usamodzielnieniu prawnym sekcji sportowych i wydzielenia na ichrzecz majątku ruchomego i nieruchomego,

13.    może zatrudnić pracowników do realizacji zadań .

§27 Członek władz Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z ich składu, jeżelinie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie wyborców. Uchwały o zawieszeniu w czynnościach lub odwołania członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej podejmuje Zarząd bądź Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku zawieszenia w czynnościach władze te określają czas, na który członek został zawieszony. Mandat członka władz wygasa przed upływem kadencji w razie:

1.    rezygnacji z mandatu,

2.    wystąpienia lub wykluczenie z Klubu,

3.    zawieszenia w prawach członka Zarządu,

4.    utraty praw obywatelskich,

5.    śmierci.W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, przysługuje tym władzom prawo uzupełnienia swego składu, z tym że ich liczba nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru. Władze Klubu zobowiązane są przestrzegać demokracji wewnątrz organizacyjnej i informo-fonków o bieżącej działalności oraz wysłuchiwać i rozstrzygać ich opinie, wnioski, uwagi stwarzać ogólne warunki do pełnego udziału w pracach Klubu wszystkich jego członków

§28

1.    Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków i wybierana jest przez Walne Zebranieokres 4 lat w tajnym głosowaniu.

2.    Komisja   na   pierwszym   swoim   posiedzeniu   wybiera   Przewodniczącego   KomisjiRewizyjnej oraz określa funkcje pozostałych członków.

3.    Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwoływane jest przez Przewodniczącego lub na żądaniekażdego z jej członków.

4.    Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, a w razie ichrówności decyduje głos Przewodniczącego.

§29 Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

1.    kontrola całokształtu działalności finansowo - gospodarczej Klubu ,

2.    składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu o stanie gospodarki Klubu oraz działalnościZarządu Klubu, a także stawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemuZarządowi,

3.    kontrola opłacania składek członkowskich oraz wpisowego.Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.V. Sekcje sportowe Klubu
§30 W celu stworzenia członkom Klubu możliwości uprawiania różnych dyscyplin sportu, Zarząd Klubu może powołać sekcję sportową. O rozwiązaniu sekcji decyduje Zarząd Klubu. Członkowie rozwiązanej sekcji mogą odwołać się od tej decyzji do Walnego Zebrania.§31Władzami sekcji są:

1.  Walne Zebranie członków sekcji,

2.  Zarząd sekcji w składzie od 3 do 5 osób, Walne Zebranie sekcji zbiera się przynajmniej raz na 2 lata.Nadzwyczajne Zebranie sekcji może być zwołane na polecenie Zarządu Klubu, z inicjatywy Zarządu sekcji, lub też na żądanie 1/3 członków sekcji.§32Walne Zebranie sekcji sportowej:1.    wybiera Zarząd sekcji,    2.    uchwala plany działania sekcji,

3.    uchwala wnioski i postulaty pod adresem Zarządu Klubu i Walnego Zebrania.

§33 Zarząd sekcji składa się z kierownika sekcji, jego zastępców, skarbnika, kapitana sportowego i wybierany jest przez Walne Zebranie sekcji na okres 4 lat.

§34 Zarząd sekcji:

1.    ustala okresowe plany szkolenia sportowego,

2.    kieruje działalnością sekcji,

3.    składa sprawozdania z działalności sekcji przed Walnym Zebraniem członków sekcji,

4.    podejmuje decyzje w sprawach działalności sekcji, nie zastrzeżonych do kompetencjiWalnego Zebrania sekcji.

§35 Sekcja sportowa oraz jej Zarząd działają zgodnie z regulaminem nadanym przez Zarząd Klubu Sportowego.VI.    Majątek Klubu Sportowego „Zatoka"
§ 36 Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§37 Na fundusze Klubu składają się:

l .  wpływy z wpisowego i składek członkowskich,

2.    subwencje i dotacje,

3.    wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,

4.    darowizny i zapisy,

5.    odsetki i dywidendy.

§38 Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jestwspółdziałanie dwóch osób: prezesa lub jego zastępców, oraz skarbnika bądź upoważnionegoczłonka Zarządu Klubu.

§39

1.    Klub może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisamiprawa.

2.    Dochód z działalności gospodarczej nie może być przeznaczony do podziału międzyczłonków Klubu i służy wyłącznie realizacji celów statutowych określonych w § 8 i § 9.3.

Przedmiotem działalności gospodarczej Klubu jest:    *
1)    Śródlądowy transport wodny.

2)    Pozostałe obiekty noclegowe turystyki i inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.

3)    Pozostała działalność związana ze sportem.

4.    Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej nastąpi po wprowadzeniu do rejestruprzedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego.

 


VII.    Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu
§40 Z wnioskiem o zmianę Statutu lub rozwiązanie Klubu mogą występować członkowie i władze Klubu.f

§ 41 Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Klubu.

§42 Uchwała o przeznaczeniu majątku Klubu wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.